Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
Wniosek
Dodano: 24-01-2020 | Jakub Goc

WNIOSEK

1. Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy usunięcia krzewów, rosnących w skupisku, których powierzchnia przekracza 25 m2.

WNIOSKODAWCA

3. Wniosek składa:

a. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,

b. właściciela urządzeń przesyłowych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

4. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

a. spółdzielnię mieszkaniową,

b. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716),

c. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

d. użytkownika wieczystego,

e. posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

5. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

WNIOSEK

6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

a. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

b. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

c. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarządcę wspólnoty mieszkaniowej,

d. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

e. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

i. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

ii. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

f. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

g. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

h. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

(mapę można pobrać z serwisu http://wrzesnia.e-mapa.net/

i. projekt planu:

i. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

ii. przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

j. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

k. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

l. pełnomocnictwo – jeśli został ustanowiony pełnomocnik. W przypadku działania przez przedstawiciela należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Należy załączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo. Opłatę skarbową uiścić należy na rachunek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

NASADZENIA ZASTĘPCZE

7. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych. Bierze się pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu:

a. wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie,

b. wartość kulturową;

c. walory krajobrazowe;

d. lokalizację.

8. Jeżeli posadzone w ramach nasadzeń zastępczych drzewa lub krzewy nie zachowają żywotności po upływie 3 latach, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych nakłada się ponownie w drodze decyzji.

9. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z zezwoleniem, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OPŁATY ZA USUNIĘCIE

10. Opłatę za usunięcie drzewa lub krzewu ponosi posiadacz nieruchomości. W przypadku naliczenia opłaty oraz wydania zezwolenia pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych, termin uiszczenia opłaty odracza się na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych.

11. Jeżeli posadzone drzewa lub krzewy zachowają żywotność po upływie 3 lat lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

12. Jeżeli posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowają żywotności po upływie 3 lat z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

13. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.

14. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm nie posiada pnia – za obwód przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa

15. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

16. Stawni opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

17. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

• drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

• drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego,

• drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych,

• drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,

• drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

• topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,

• drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE

18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

19. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

20. Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.

21. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ