Wrzesnia

1 obrazek
28 obrazek
Zgłoszenie
Dodano: 24-01-2020 | Jakub Goc

 

ZGŁOSZENIE
Konieczność dokonania zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
ZGŁASZAJĄCY
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
Zgłoszenia dokonuje tylko właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności nieruchomości zgłoszenia muszą dokonać wszyscy jej współwłaściciele.
ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie zawiera:
imię i nazwisko zgłaszającego,
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (adres i nr geod. działki),
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
(mapkę można pobrać z serwisu https://wrzesnia.e-mapa.net/)
PROCEDURA
W terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dokona oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia.
Drzewa ujęte w zgłoszeniu będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin (milcząca zgoda), pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Września nie wniesie sprzeciwu.
Burmistrz Miasta i Gminy Września może wnieść sprzeciw w przypadku:
lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lokalizacji drzewa na obszarze Natura 2000,
spełnienia przez drzewo kryteriów pomnika przyrody.
Burmistrz Miasta i Gminy Września wnosi sprzeciw:
jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniu.
Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin zgłaszający nie usunie zgłaszanych drzew to ich usunięcie będzie możliwe dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
ZAŚWIADCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Września może, przed upływem 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa przed upływem 14 dni od dnia oględzin.
Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł na rachunek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

ZGŁOSZENIE

1. Konieczność dokonania zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZGŁASZAJĄCY

2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności

3. Zgłoszenia dokonuje tylko właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności nieruchomości zgłoszenia muszą dokonać wszyscy jej współwłaściciele.

ZGŁOSZENIE

4. Zgłoszenie zawiera:

a. imię i nazwisko zgłaszającego,

b. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (adres i nr geod. działki),

c. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

(mapkę można pobrać z serwisu https://wrzesnia.e-mapa.net/)

PROCEDURA

5. W terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dokona oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia.

6. Drzewa ujęte w zgłoszeniu będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin (milcząca zgoda), pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Września nie wniesie sprzeciwu.

7. Burmistrz Miasta i Gminy Września może wnieść sprzeciw w przypadku:

a. lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b. lokalizacji drzewa na obszarze Natura 2000,

c. spełnienia przez drzewo kryteriów pomnika przyrody.

8. Burmistrz Miasta i Gminy Września wnosi sprzeciw:

a. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,

b. w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniu.

9. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin zgłaszający nie usunie zgłaszanych drzew to ich usunięcie będzie możliwe dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

ZAŚWIADCZENIE

10. Burmistrz Miasta i Gminy Września może, przed upływem 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa przed upływem 14 dni od dnia oględzin.

11. Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł na rachunek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.

POZOSTAŁE INFORMACJE

12. Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

13. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ