Wrzesnia

1 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Zgłoś projekt do budżetu na rok 2019 i 2020
Dodano: 15-04-2019 | Jakub Goc

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie przygotowania zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2019

 

1. W związku z planowanym przygotowaniem zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2019, zaprasza się wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w przygotowaniu ww. projektu zmian poprzez zgłoszenie propozycji zadania budżetowego – dalej zwanego projektem.

2. Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jedną propozycję (projekt).

3. Projekt może obejmować wyłącznie realizację zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.)

4. Wartość proponowanego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł brutto i nie powinna być mniejsza niż 2.500,00 zł brutto.

5. Projekt obejmujący inwestycję lub remont powinien być zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Września i wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Września.

6. Projekt nie może kolidować z planowanym lub realizowanym zadaniem Gminy Września. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może zwrócić się o pisemną informację, czy jego projekt nie będzie kolidował z zadaniem, o którym mowa wyżej.

7. Jeżeli projekt dotyczy terenu lub budynku znajdującego się w posiadaniu jednostki pomocniczej (sołectwo) lub jednostki organizacyjnej gminy (np. szkoła) do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę właściwego organu danej jednostki.

8. Projekty, które nie będą zawierały danych wnioskodawców oraz zgody na ich przetwarzanie i opublikowanie mogą zostać odrzucone ze względów formalnych.

9. Wypełniony formularz w formie pisemnej należy przedłożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Września lub przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Września na adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1 lub przesłać e-mailem skan formularza wraz z załącznikami na adres: budzet@wrzesnia.pl lub wrzesnia@wrzesnia.pl w terminie od 1 kwietnia do 19 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpływu).

10. Formularz zostaje udostępniony na stronie www.wrzesnia.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

11. Lista projektów, które spełniają kryteria opisane w niniejszym ogłoszeniu zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

12. Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie zostanie opublikowana do 24 maja 2019 r.

13. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do 14 czerwca 2019 r. według ustalonego harmonogramu, który zostanie udostępniony na stronie www.wrzesnia.pl. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w terminie do 21 czerwca 2019 roku na stronie www.wrzesnia.pl.

14. Ustalenie kolejności projektów do realizacji następuje zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1) jako pierwszy zostaje wybrany projekt, który uzyskał największy stosunek procentowy liczby uzyskanych głosów do liczby mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości, której projekt dotyczy. Jeżeli projekt dotyczy kilku miejscowości przy obliczaniu wyniku procentowego uwzględnia się łączną liczbę mieszkańców tych miejscowości. W każdym przypadku ustalenie wyniku procentowego następuje z uwzględnieniem liczby mieszkańców na dzień 31.12.2018 roku. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.

 

2) drugi projekt wybierany jest według liczby uzyskanych głosów. W przypadku równej liczby głosów lub punktów procentowych uzyskanych w głosowaniu mieszkańców wygrywa ten projekt, który wpłynął wcześniej. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.

 

3) jako trzeci zostaje wybrany projekt, który uzyskał drugi największy stosunek procentowy liczby uzyskanych głosów do liczby mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości, której projekt dotyczy. Jeżeli projekt dotyczy kilku miejscowości przy obliczaniu wyniku procentowego uwzględnia się łączną liczbę mieszkańców tych miejscowości. W każdym przypadku ustalenie wyniku procentowego następuje z uwzględnieniem liczby mieszkańców na dzień 31.12.2018 roku. Realizacja projektu nastąpi w 2020 roku.

 

4) czwarty projekt wybierany jest według liczby uzyskanych głosów tj. w kolejności po projekcie wybranym w ppkt 2. Realizacja projektu nastąpi w 2020 roku.

 

5) W przypadku równej liczby głosów lub punktów procentowych uzyskanych w głosowaniu mieszkańców wygrywa ten projekt, który wpłynął wcześniej.

 

Burmistrz

/-/Tomasz Kałużny

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ