Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
Działalność gospodarcza
Dodano: 25-08-2016 | Jakub Goc

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego. Wpisu do ewidencji dokonuje gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty do wglądu.

 

Załączniki PDF ( wniosek: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6 + instrukcja wypełniania)

 

Wypełniając wniosek należy posłużyć się Polską Klasyfikacją działalności (PKD 2007) i do 31 grudnia 2009 r. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004) oraz kluczem powiązań PKD 2007 – PKD 2004; wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ ewidencyjny; standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, pok. 6 (parter), tel. 061/640 40 65 lub 061/640 40 67

Wniosek może wpłynąć do urzędu gminy następującymi drogami:

 

1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,

2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

3. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy niepodpisany elektronicznie,

4. Elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy podpisany elektronicznie.

 

 

Podjęcie działalności

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego. Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju, tj. podlegającej reglamentacji).

Wypełnianie wniosku. Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił, powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nowa, poprawną treść tego pola. Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny. Kopię dokumentu EDGPOPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym urzędom wraz z kopią wniosku.

List polecony. Jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

Jeżeli wniosek przesłany listem zawiera błędy wnioskodawca zostanie wezwany do ich skorygowania (złożenia nowego wniosku albo złożenia części EDG-POPR) w standardowym trybie postępowania administracyjnego.

 

Pełnomocnik. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa zostanie przekazana wraz z kopią wniosku do urzędu statystycznego, skarbowego oraz jednostki ZUS/Centrali KRUS.

Formularz elektroniczny umożliwiający składanie wniosku w formie elektronicznej zamieszczony jest na platformie ePUAP, dostępnej w Internecie pod adresem www.epuap.gov.pl; dostępny jest także za pośrednictwem stron internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl oraz strony internetowej urzędu każdej gminy.

Części wniosku. W każdym wniosku powinna być wypełniona część EDG-1 (obie strony), zgodnie z opisem zawartym w instrukcji oraz część EDG-RB, jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy. W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wielu miejscach konieczne może być złożenie części EDG-MW.

W przypadku przedsiębiorców deklarujących wykonywanie więcej niż 10 rodzajów działalności konieczne jest złożenie części EDG-RD.

 

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.

Opłaty. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpis nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz. 1178 z 1999r. - ze zmianami)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 z 2004 r. - ze zmianami)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. O zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 18 poz. 97 z 2009 r.)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego w przypadku wydanego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji.

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września. Odwołanie złożyć należy w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1 - parter)

Inne informacje

Odpisy i duplikaty zaświadczenia o dokonaniu wpisu wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony zaświadczenia.

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o wydanie odpisu

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: PBS Września 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z zaznaczeniem że jest to zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, pok.6 (parter), tel. 061/640 40 65 lub 061/ 640 40 67

Opłaty. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o zmianę wpisu nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego w przypadku wydanego zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji. W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września. Odwołanie złożyć należy w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1 - parter)

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ ewidencyjny o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni.

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z zaznaczeniem, że jest to zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej, dowód osobisty do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, pok. 6 (parter), tel. 061/640 40 65 lub 061/ 640 40 67

Opłaty. Złożenie wniosku o zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegaopłatom.

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wykreśleniu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września. Odwołanie złożyć należy w kancelarii Urzędu (pok. nr 1 – parter).

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej podlega od dnia 20 września 2008 r. zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej również na zintegrowanym wniosku EDG – 1.

Działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, a okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy,

Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej to zawieszenie działalności będzie skuteczne tylko wówczas jeżeli zawieszą ją wszyscy wspólnicy spółki.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

 

Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225)

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie stosownego zezwolenia,

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę,

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, pok. 6 (parter), tel. 061/ 640 40 65.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia:

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % ( z wyjątkiem piwa ) alkoholu

 • 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wynoszą:

 • za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – jeżeli obroty w roku poprzednim przekroczyły kwotę 37.500 zł. - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 • za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5 %do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeżeli obroty w roku poprzednim przekroczyły kwotę 37.500 zł. - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 • za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających alkoholu – jeżeli obroty w roku poprzednim przekroczyły kwotę 77.000 zł. - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim powyżej 18%

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, z późn. zm. ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września – należy złożyć stosowne pismo w sprawie w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1 - parter)

Inne informacje

Wydanie zezwolenia uzależnione jest od wydania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwestii usytuowania punktu sprzedaży oraz ustalonego limitu zezwoleń.

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) wydaje się na okres 2 lat, na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na okres 4 lat.

 

Odbiór zezwolenia następuje osobiście, po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu lub na konto: PBS Września 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

 

Zezwolenia wydawane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,

 • upływu terminu ważności zezwolenia,

 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć:

1. pisemną zgodę organizatora,

2. odręczny szkic terenu z zaznaczonym miejscem sprzedaży napojów alkoholowych,

3. w przypadku gdy przedsiębiorca posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydane organ inny niż Burmistrz Miasta i Gminy Września – kserokopie tych zezwoleń oraz dowodów wpłaty za korzystanie z nich.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, pok. 6 (parter), tel. 061/ 640 40 65.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia:

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia jednorazowego stanowi 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, z późn. zm. ).

   

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września – należy złożyć stosowne pismo w sprawie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu (pok. nr 1 - parter)

Inne informacje

Wydanie zezwolenia uzależnione jest od wydania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

 

Odbiór zezwolenia następuje osobiście, po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu lub na konto: PBS Września 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Zezwolenia wydawane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Licencja na wykonywanie transportu taksówką osobową

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć:

 1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej

 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)

 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

 5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. W przypadku gdy wnioskodawca posiada ci najmniej 5-letnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową należy przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę.

 6. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu drogowego jako taksówka osobowa, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

 7. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym, wraz z kserokopiami prawa jazdy, badania lekarskiego i psychologicznego. W przypadku zatrudniania kierowców, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zatrudnieni kierowcy spełniają wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym i prawo o ruchu drogowym.

   

   

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, pok.6 (parter), tel. 061/640 40 65

Opłaty

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową pobiera się opłatę w wysokości:

200 zł. - za licencję o okresie ważności 2-15 lat

250 zł. - za licencję o okresie ważności 15-30 lat

300 zł. - za licencję o okresie ważności 30-50 lat

 

Inne informacje

Liczba licencji na taren gminy Września jest ograniczona Uchwałą nr II/8/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002r.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: PBS Września 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Termin i sposób załatwienia

Licencji udziela się w terminie 1 miesiąca od od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. O transporcie drogowym (Dz.U.nr 204, poz. 2088 z 2004 r. - tekst jednolity - ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. W sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. nr 159, poz. 1664 z 2004 r.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września. Odwołanie złożyć należy w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1 - parter)

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ