Wrzesnia

1 obrazek
27 obrazek
Lokal mieszkalny
Dodano: 09-03-2020 | Jakub Goc

Sprawę realizuje Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 61 640-39-91, ul. Chopina 9, pokój nr 16.

 

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby będące mieszkańcami Gminy Września. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Przez osoby zamieszkujące w warunkach, które kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy, należy rozumieć osoby, które:

- przebywają w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

- przebywają w lokalach, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 8 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach wieloosobowych, mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach dwuosobowych oraz mniej niż 12 m2 powierzchni mieszkalnej
w gospodarstwach jednoosobowych.

W gospodarstwie wieloosobowym – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości dochodów, nie może przekraczać 100% najniższej emerytury - tj. kwoty 1200,00 zł.,
w gospodarstwie jednoosobowym – średni miesięczny dochód wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
o wysokości dochodów, nie może przekraczać 125% najniższej emerytury - tj. kwoty 1500,00 zł (zgodnie z definicją dochodu określoną
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 2133).

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami przedstawiany jest do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, która sprawuje społeczną kontrolę nad ich realizacją. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej nazwisko wnioskodawcy umieszcza się w rejestrze potrzeb mieszkaniowych. Spośród wniosków znajdujących się w rejestrze potrzeb mieszkaniowych Komisja Mieszkaniowa tworzy lub uzupełnia raz w roku listę lokali mieszkalnych.

Szczegółowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu zawierane
są w pierwszej kolejności określa Uchwała nr IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dz. U. Woj. Wiel. z 2019 r. poz. 9078).

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby będące mieszkańcami Gminy Września. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Przez osoby zamieszkujące w warunkach, które kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy, należy rozumieć osoby, które:

- przebywają w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

- przebywają w lokalach, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 8 m2 powierzchni mieszkalnej 
w gospodarstwach wieloosobowych, mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach dwuosobowych oraz mniej niż 12 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach jednoosobowych.

W gospodarstwie wieloosobowym – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości dochodów, nie może przekraczać 100% najniższej emerytury - tj. kwoty 1100,00 zł., w gospodarstwie jednoosobowym – średni miesięczny dochód wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości dochodów, nie może przekraczać 125% najniższej emerytury-tj. kwoty 1375,00 zł (zgodnie z definicją dochodu określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1182 ze zmianami).

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami przedstawiany jest do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, która sprawuje społeczną kontrolę nad ich realizacją. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej nazwisko wnioskodawcy umieszcza się w rejestrze potrzeb mieszkaniowych. Spośród wniosków znajdujących się
w rejestrze potrzeb mieszkaniowych Komisja Mieszkaniowa tworzy lub uzupełnia raz w roku listę lokali mieszkalnych.

Szczegółowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu zawierane są w pierwszej kolejności określa Uchwała nr IX/106/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dz. U. Woj. Wiel. z 2019 r. poz. 9078).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ