Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
Usuwanie drzew i krzewów
Dodano: 24-01-2020 | Jakub Goc

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W GMINIE WRZEŚNIA

 

1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego:

na WNIOSEK posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości lub właściciel urządzeń przesyłowych, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego,

po dokonaniu ZGŁOSZENIA przez właściciela nieruchomości, który jest osobą fizyczną i zamierza usunąć drzewo na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i wniosków znajdują się w opisie poniżej.

 

2. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje:

• Burmistrza Miasta i Gminy Września

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Referat Komunalny, pok. nr 5

tel. 61 640 40 62

https://www.wrzesnia.pl/

• Wielkopolski Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu - w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (mapa określająca położenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków www.zabytek.mapy.gov.pl)

Wnioski i zgłoszenia należy kierować na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

tel. 61 852 80 03

http://poznan.wuoz.gov.pl

• Starosta Wrzesiński – w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy Września

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10, 62-300 Września

Referat Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4

tel. 61 640 45 17

https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/

 

3. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania m.in.:

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

◦ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

◦ 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

◦ 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

• drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

• drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

• prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

• drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – szczegółowe zasady opisano poniżej.

 

4. Usuwanie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty:

• jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządcy dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew,

pozostałe podmioty lub osoby, mogą usunąć złomy lub wywroty po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin, sporządza się protokół, który zawiera informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

5. Prace w obrębie drzew lub krzewów

• Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

◦ usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

◦ utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,

◦ wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa - w tym przypadku należy wykonać dokumentację fotograficzną wskazującą konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu i przechowywać ją przez 5 lat,

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż powyżej określone, stanowi uszkodzenie drzewa,

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż powyżej określone, stanowi zniszczenie drzewa.

 

6. Kary za usuwanie drzew lub krzewów – wymierza się administracyjną karę pieniężną za:

• usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,

• usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,

• zniszczenie drzewa lub krzewu,

• uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,

• usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia,

• usunięcie drzewa po dokonaniu zgłoszenia lecz przed upływem terminu 14 dni od dnia dokonania oględzin lub pomimo wniesienia sprzeciwu (decyzja administracyjna).

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm)

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ