Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
22 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dodano: 15-01-2014 | Jakub Goc

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Od 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego.

 

Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej w okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe będą realizować jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 

1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy, dofinansowanie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

 

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

 

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą ubiegać się o dofinansowanie ponoszonych przez nich kosztów kształcenia.

Uregulowania prawne w tym zakresie zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Tryb składania wniosku o dofinansowanie:

 

Dofinansowanie przyznawanie jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu prawa pracodawcy do dofinansowania.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Od 01 września 2012 r. do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć kopie:

 

1. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie posiadania przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

 

2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

 

3. odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu;

 

oraz w związku z tym iż w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 19998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, s.5) od 1 września 2012 r.

każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

 

UWAGA!

 

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

 

 

Załączniki do pobrania:

1. zawiadomienie o zawarciu umowy,

2. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia,

3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

4. instrukcja wypełniania tabeli w formularzu,

5. oświadczenie

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ