Wrzesnia

1 obrazek
22 obrazek
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Dodano: 21-11-2018 | Paulina Benc

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system teleinformatyczny służący do realizacji ustawy przez gminę, wojewodę, ministra właściwego do spraw rodziny, podmioty zamierzające prowadzić żłobki lub kluby dziecięce, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz przez osoby, które są osobami fizycznymi i zamierzają prowadzą działalność dziennego opiekuna na własny rachunek.

 

System teleinformatyczny, służy w szczególności do:

1) składania wniosku o wpis do rejestru przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

2) składania wniosku o wpis do wykazu;

3) składania wniosku o zmianę lub wykreślenie z rejestru lub wykazu przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennych opiekunów oraz osobę, która jest osobą fizyczną i prowadzi działalność dziennego opiekuna na własny rachunek;

4) dokonywania przez gminę wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru lub wykazu;

5) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru lub wykazu samodzielnych zmian danych lub informacji;

6) sporządzania i przekazywania sprawozdań, przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, która jest osobą fizyczną i prowadzi działalność dziennego opiekuna na własny rachunek oraz gminę;

7) weryfikacji przekazanych sprawozdań i sporządzenia zbiorczego sprawozdania przez gminę i wojewodę.

 

Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Do wniosku dołącza się:

1) oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci elektronicznej lub

2) elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3. 5. ww ustawy. W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1, ww ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ww ustawy.

 

Informacje jak założyć żłobek lub klub dziecięcy można znaleźć

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-jawna/guide_38-OTWIERAM_ZLOBEK_KLUB_DZIECIECY

 

Złóż wniosek

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

 

Opłaty

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie. Jej wysokość została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni i wynosi 300 zł. Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy: PBS Września 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (wyszukiwarka)

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Podstawa prawna

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/prawo/rodzina/d3

 

1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 tekst jednolity z późn. zm.). 
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925 ).

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
4) Uchwała Nr V/70/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do żłobków i klubów dziecięcych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ