Wrzesnia

1 obrazek
25 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Wycinka drzew (nowe zasady)
Dodano: 25-10-2017 | Orzechowska

 

WYCINKA DRZEW
1. Wymagane dokumenty
Zezwolenie
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeśli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.
Wniosek w wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości,
2. nazwę gatunku i ilość drzew lub pow. krzewów,
3. obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm,
4. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo/krzew,
5. tytuł prawny władania nieruchomością wraz z oświadczeniem o jego posiadaniu,
6. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia,
7. rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
8. projekt planu nasadzeń zastępczych
9. oświadczenie, czy usunięcie drzew/krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kiedy zezwolenie jest wymagane.
Trzeba mieć pozwolenie na wycięcie drzew lub krzewów:
z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
z terenów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych,
z terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych,
z terenów cmentarzy,
z obszarów objętych ochroną krajobrazową,
objętych ochroną gatunkową oraz, w obrębie których występują gatunki chronione,
na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolnej.
Kiedy zezwolenie nie jest wymagane.
Nie trzeba mieć pozwolenia na wycięcie:
drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych (np. grunty orne, łąki, pastwiska) do użytkowania rolniczego,
krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
krzewów , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie
Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, będący osobą fizyczną mający zamiar usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa powinno zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Kiedy należy dokonać zgłoszenia dokonać zgłoszenia.
Jeżeli obwód pnia drzewa na wys. 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i gminy we Wrześni, u. Ratuszowa 1 (parter).
Informacje udzielane są przez pracowników Referatu Komunalnego w pok. nr 5 (parter) oraz pod nr tel. 61 640 40 62 i 61 640 40 68.
3. Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) regulująca tryb wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, wnoszenia sprzeciwu do zamierzonego usunięcia drzewa, wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za :usunięcie bez zezwolenia drzew lub krzewów, zniszczenie lub uszkodzenie drzew lub krzewów, usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu, usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia.
4. Inne informacje
Usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od nasadzeń zastępczych określonych przez wydającego zezwolenie.
Jeśli wnioskowane lub zgłaszane do wycinki drzewa/krzewy są objęte ochroną gatunkową lub na ich konarach, pniu lub w ich obrębie stwierdzono występowanie gatunków chronionych albo miejsc lęgowych ptaków należy uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku wydawane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

UWAGA!!! ZMIANY OD 9.09.2017

 

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nada zabytkami.

 

Rejestr zabytków - zabytek.mapy.gov.pl

 

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Września na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Uzyskanie zezwolenia nie dotyczy usunięcia:

 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew;

 • krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 • drzew lub krzewów owocowych, oprócz rosnących na terenach zieleni;

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wniosek czy zgłoszenie?

 • Właściciel nieruchomości, będący osoba fizyczną chcący usunąć z terenu swojej nieruchomości drzewo na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje ZGŁOSZENIA zamiaru usunięcia drzewa.

 • W pozostałych przypadkach należy złożyć WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu.ZGŁOSZENIE – INFORMACJE

 1. Zgłoszenia należy dokonać, jeśli obwód drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

    

 2. Formularz zgłoszenia musi zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

  2. imię i nazwisko oraz podpis właściciela nieruchomości, a w przypadku współwłasności imiona i nazwiska oraz podpisy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;

  3. adres i nr geodezyjny działki na której znajduje się drzewo;

  4. rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

    

 3. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin i sporządza protokół.

   

 4. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa.


 1. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu można usunąć zgłaszane drzewo:

  1. Po upływie 14 dni od dokonania oględzin, w przeciągu 6 miesięcy;

  2. Przed upływem 14 dni od oględziny – na podstawie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanego przez organ (opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 zł).

WNIOSEK I DECYZJA – INFORMACJE

 1. Formularz wniosku musi zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres (nazwa i siedziba) posiadacza i właściciela nieruchomości;

  2. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu;

  3. Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm lub powierzchnię krzewów;

  4. Miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

  5. Wskazanie czy usuniecie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  6. Rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa lub krzewu na nieruchomości;

  7. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym;

  8. Oświadczenie o udostępnianiu informacji – dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

    

 2. Dodatkowo wniosek może zawierać:

  1. Informację o planowanych nasadzeniach zastępczych, w tym rysunek lub mapę zagospodarowania działki oraz liczbę, gatunek, miejsce i termin ich wykonania;

  2. Zgodę właściciela nieruchomości – jeśli jest wymagana;

  3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – jeśli jest wymagane;

  4. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – jeśli jest wymagane;

  5. Wskazanie czy usuniecie drzew lub krzewów wynika z realizacji inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę;

  6. Pełnomocnictwo – jeśli został ustanowiony (opłata skarbowa 17 zł – nie dotyczy najbliższych krewnych).

    

 3. Oględziny:

  1. Przed wydaniem decyzji dokonuje się oględzin i sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną.

    

 4. Nasadzenia zastępcze:

  1. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych;

  2. Po dokonaniu nasadzeń zastępczych wskazanych w zezwoleniu należy poinformować tutejszy urząd o ich dokonaniu wraz z informacją o ich lokalizacji oraz dokumentacją fotograficzną.

    

 5. Opłaty:

  1. Opłaty za usunięcie drzewa nalicza się w zezwoleniu mnożąc liczbę cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów). Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni, nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa;

  2. Opłatę za usunięcie krzewu nalicza się w zezwoleniu mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów);

  3. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia;

 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego;

 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie;

 1.  
  1. Odroczenie opłaty – w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych, odracza się termin uiszczenia opłaty na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych;

  2. Umorzenie opłaty – jeżeli posadzone drzewa lub krzewy po upływie 3 lat zachowały żywotność (lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości), należność z tytułu ustalonej opłaty podlega umorzeniu.

INNE INFORMACJE

 

  Prace w obrębie korony drzewa - nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

 

Informacje udzielane są przez pracowników Referatu Komunalnego w pok. nr 5 (parter) oraz pod nr tel. 61 640 40 62 i 61 640 40 68.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ