Wrzesnia

1 obrazek
26 obrazek
Załatw Sprawę
Dodano: 08-07-2020 | Paulina Benc

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1
czynny jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00,
a od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

 

 

 

 

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek mieszkaniowy;

Oświadczenie członków rodziny-okres zasiłkowy; oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Sprawy załatwiane w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Obowiązek nauki;

Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wyprawka szkolna 2019

Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

Dotacje na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Podatkowym

Zaświadczenie potwierdzające spłatę należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową;

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej bądź niefigurowaniu

Informacja na podatek rolny,

Deklaracja na podatek rolny

Podatek od nieruchomości,

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;

Deklaracja na podatek od środków transportowych;

Informacja na podatek od nieruchomości w mieście

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Zaległości w opłatach czynszowych;

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu;

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Zarządca komunalnego zasobu gminy.


Sprawy załatwiane w Wydziale Inwestycyjno Komunalnym

Sprzedaż alkoholu;

Decyzja lokalizacyjna na zjazd;

Usuwanie drzew i krzewów,

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym;

Zajęcie pasa drogowego;

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

Prowadzenie i obsługa zadań inwestycyjnych oraz remontowych;

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego;

Przekształcenie prawa UW w prawo własności - grunty inne niż mieszkaniowe

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego;

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Podziały nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami ;

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku;

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia - przeznaczenie działki i rewitalizacja

Dotacje na zabytki

Opłata jednorazowa za przekształcenie UW w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Wydanie zaświadczenia o przekształceniu gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej


Sprawy załatwiane w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego 


Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zawarcie związku małżeńskiego
Zgłoszenie zgonu
Uznanie ojcostwa
Transkrypcja aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Zmiana imienia i nazwiska
Zgłoszenie jubileuszu
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

 

Dowody osobiste

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydanie dowodu osobistego

Zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Zawieszanie, cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Ewidencja Ludności

wymeldowanie z pobytu stałego;

Zameldowanie na pobyt stały;

Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego;

Wniosek zgłoszenie pobytu stałego;

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ