Wrzesnia

1 obrazek
20 obrazek
106 obrazek
31 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
107 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
105 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Załatw Sprawę
Dodano: 29-09-2017 | Jakub Goc

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1
czynny jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

 

 

 

 

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek mieszkaniowy;

Oświadczenie członków rodziny-okres zasiłkowy; oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Obowiązek nauki;

Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wyprawka szkolna

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Podatkowym

Zaświadczenie potwierdzające spłatę należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową;

Informacja na podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej bądź niefigurowaniu

Informacja na podatek rolny,

Deklaracja na podatek rolny

Podatek od nieruchomości,

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;

Deklaracja na podatek od środków transportowych;

Informacja na podatek od nieruchomości w mieście

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Zaległości w opłatach czynszowych;

Wniosek o przyznanie lokalu;

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Zarządca komunalnego zasobu gminy.

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Inwestycyjno Komunalnym

Sprzedaż alkoholu;

Decyzja lokalizacyjna na zjazd;

Wycięcie drzewa,

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym;

Zajęcie pasa drogowego;

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

Prowadzenie i obsługa zadań inwestycyjnych oraz remontowych;

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego;

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ;

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego;

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Podziały nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami ;

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku;

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego we Wrześni

Nadanie dziecku nazwiska męża matki;

Odpisy skrócone i zupełne aktu stanu cywilnego;

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;

Sprostowanie błędu pisarskiego, uzupełnienie aktu sc;

Transkrypcja aktów sc;

Uznanie ojcostwa;

Zawarcie związku małżeńskiego;

Zdolność prawna do zawarcia małżeństwa za granicą;

Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;

Zgłoszenie urodzenia dziecka;

Zgłoszenie zgonu;

Zmiana imienia (imion) dziecka;

Zmiana imienia lub nazwiska;

Podanie o wydanie odpisu;

Wniosek o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego;

Wniosek o zmianę imienia nazwiska;

Podanie o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka;

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego;

Wniosek o sprostowanie aktu cywilnego;

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Podanie o wpisanie zagranicznego wyroku o rozwodzie orzeczonego po 1 maja  2004 r.

 

Dowody osobiste

Informacja dla osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (osoba pełnoletnia);

Informacja dla osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (dla małoletniego).

 

Ewidencja Ludności

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące;

wymeldowanie z pobytu stałego;

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy;

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;

Zameldowanie na pobyt stały;

Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce;

Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego;

Wniosek zgłoszenie pobytu stałego;

Wniosek zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce.

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ