Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
24 obrazek
Archiwum
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Dodano: 25-01-2019 | Szymon Krajniak | wyświetleń: 670

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań
z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymiBurmistrz Miasta i Gminy Września, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w formie powierzenia z zakresu zdrowia publicznego pn.:

I. Rodzaj zadania: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Gminy Września, w szczególności: udzielanie konsultacji, porad, rozmów podtrzymujących między innymi przez prawnika, psychologa, konsultanta ds uzależnień.

II A. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r.

II B. Termin i warunki realizacji zadania realizacji zadań:
1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2019 roku a zakończy nie później niż 15 grudnia 2019 roku.
2. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
6. Realizator zadania, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.
7. Warunki jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
- prowadzić działalność na terenie Miasta i Gminy Września,
- nie posiadać zobowiązań publiczno -prawnych,
- posiadać własne konto bankowe,
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

III. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
- oświadczenie potwierdzające , że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
- oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenie tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
- oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;
- w przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Cel prowadzenia punktu (oceniane w skali 0-5),
2. Możliwość realizacji zadania publicznego, doświadczenie organizatora ( oceniane w skali 0-5),
3. Zakładane rezultaty zadania ( oceniane w skali 0-5).
4. Rodzaj i celowość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( oceniane w skali 0-5)
5. Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie ( oceniane w skali 0-5),
6. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych dotychczas dotacji ( oceniane w skali 0-5).
7. Dotację na realizację zadań zgłoszonych do konkursu mogą otrzymać tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

V. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

VI. Termin rozstrzygnięcia i tryb wyboru oferty.
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
3. Oferta wraz z załącznikami złożona na niewłaściwych drukach, złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wyłączne wezwanie organu sprawdzającego prawidłowość złożonych dokumentów.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie będą odsyłane oferentowi.
7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Września.
8. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Września zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do     przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia     konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich     wprowadzania wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego.

VII. Miejsce, termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19 lutego 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Szczegółowych informacji udziela: Anna Grzybowska tel. (061) 640 39 40.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ