Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
22 obrazek
Archiwum
Informacja dla przedsiębiorców
Dodano: 25-01-2019 | Paulina Benc | wyświetleń: 351


INFORMACJA

 

dla przedsiębiorców /osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą/ będących użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Gminy Września, podlegających przekształceniu w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, ze zm.), przepisy tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (pomocy de minimis). Pomoc publiczna udzielana jest w trybie określonym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 362).

Pomocą publiczną w kontekście przedmiotowej ustawy jest m.in. preferencyjna dla przedsiębiorców opłata przekształceniowa, wnoszona od roku 2019 przez okres 20 lat. Wartość pomocy stanowić będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.

Przepisy o pomocy publicznej nie będą miały jednak zastosowania w przypadku określonym w art. 7 ust. 6a, tj. w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę, w terminie 3 miesięcy od dnia 01 stycznia 2019 r., oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat (99 lat dla stawki procentowej 1% dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub odpowiednio do pozostałych wysokości stawek procentowych opłaty - 50 lat, lub 33 lata).

 

Przedsiębiorca w terminie do dnia 31 marca 2019 r. może dokonać wyboru czy chce skorzystać z trybu niepomocowego i złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres 99 lat (lub odpowiednio do wysokości stawki opłaty, 50 lat lub 33 lata - art. 7 ust. 6a Ustawy) lub skorzystać z pomocy publicznej (pomocy de minimis).

 

W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., należy przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni odpowiednie dokumenty, skutkujące odpowiednio brakiem konieczności lub zastosowaniem przez tut. organ przepisów o pomocy publicznej (pomocy de minimis),tj.:

 

- oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat (99 lat dla stawki procentowej 1% dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub odpowiednio do pozostałych wysokości stawek procentowych opłaty - 50 lat, lub 33 lata).

lub

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,

- wszystkie zaświadczenia o  pomocy  de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (2017-2019).

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, II piętro, pok. nr 22, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00) lub pod nr tel. 61-640-40-37.

 

 

z up. Burmistrza

/-/ Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

Załączniki:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ