Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
22 obrazek

Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
109 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Archiwum
Nieruchomość zabudowana na sprzedaż
Dodano: 29-10-2013 | Jakub Goc | wyświetleń: 5949

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej:

 

1

Adres nieruchomości

Września ul. Szkolna 24

2

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Obręb: Września

1040/3

0,0259 

PO1F/00019643/9

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni.

3

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 1040/3 - Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r. działka nr 1040/3 przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowe.

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (administracyjno-biurowym). Działka ma kształt regularny, położona jest w centralnej strefie miasta. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa. Budynek w dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 250,75 m2, murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, sieć komputerową.

5

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

6

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 30.12.2013 r. o godz. 11.00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej
(I piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

7

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000,00 zł

Wadium wynosi 65 000,00 zł

 

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

8

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1

Wadium

wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium ul. Szkolna 24", w podanej wysokości, w terminie do 23.12.2013 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

10

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 z późń zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury, Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 35.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ