Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
22 obrazek
Archiwum
Nieruchomość zabudowana na sprzedaż
Dodano: 29-10-2013 | Jakub Goc | wyświetleń: 6013

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej:

 

1

Adres nieruchomości

Września ul. Szkolna 24

2

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Obręb: Września

1040/3

0,0259 

PO1F/00019643/9

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni.

3

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 1040/3 - Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r. działka nr 1040/3 przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowe.

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (administracyjno-biurowym). Działka ma kształt regularny, położona jest w centralnej strefie miasta. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa. Budynek w dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 250,75 m2, murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, sieć komputerową.

5

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

6

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 30.12.2013 r. o godz. 11.00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej
(I piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

7

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000,00 zł

Wadium wynosi 65 000,00 zł

 

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

8

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1

Wadium

wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium ul. Szkolna 24", w podanej wysokości, w terminie do 23.12.2013 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

10

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 z późń zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury, Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 35.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ