Wrzesnia

1 obrazek
28 obrazek
106 obrazek
101 obrazek
108 obrazek
31 obrazek
105 obrazek
107 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Informacja dla przedsiębiorców
Dodano: 25-01-2019 | Paulina Benc | wyświetleń: 1938


INFORMACJA

 

dla przedsiębiorców /osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą/ będących użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Gminy Września, podlegających przekształceniu w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, ze zm.), przepisy tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (pomocy de minimis). Pomoc publiczna udzielana jest w trybie określonym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 362).

Pomocą publiczną w kontekście przedmiotowej ustawy jest m.in. preferencyjna dla przedsiębiorców opłata przekształceniowa, wnoszona od roku 2019 przez okres 20 lat. Wartość pomocy stanowić będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.

Przepisy o pomocy publicznej nie będą miały jednak zastosowania w przypadku określonym w art. 7 ust. 6a, tj. w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę, w terminie 3 miesięcy od dnia 01 stycznia 2019 r., oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat (99 lat dla stawki procentowej 1% dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub odpowiednio do pozostałych wysokości stawek procentowych opłaty - 50 lat, lub 33 lata).

 

Przedsiębiorca w terminie do dnia 31 marca 2019 r. może dokonać wyboru czy chce skorzystać z trybu niepomocowego i złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres 99 lat (lub odpowiednio do wysokości stawki opłaty, 50 lat lub 33 lata - art. 7 ust. 6a Ustawy) lub skorzystać z pomocy publicznej (pomocy de minimis).

 

W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., należy przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni odpowiednie dokumenty, skutkujące odpowiednio brakiem konieczności lub zastosowaniem przez tut. organ przepisów o pomocy publicznej (pomocy de minimis),tj.:

 

- oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat (99 lat dla stawki procentowej 1% dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub odpowiednio do pozostałych wysokości stawek procentowych opłaty - 50 lat, lub 33 lata).

lub

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,

- wszystkie zaświadczenia o  pomocy  de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (2017-2019).

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, II piętro, pok. nr 22, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00) lub pod nr tel. 61-640-40-37.

 

 

z up. Burmistrza

/-/ Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

Załączniki:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ