Wrzesnia

1 obrazek
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
50 obrazek
25 obrazek
Archiwum
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Dodano: 16-06-2020 | Jakub Goc | wyświetleń: 374

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Miasta i Gminy Września. Powszechny spis rolny odbędzie się w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
    1. być pełnoletnim,
    2. zamieszkiwać na terenie Gminy Września,
    3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
    4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
    5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
       Dodatkowe umiejętności:
    1. obsługa komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
    2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
    3. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, asertywność),
    4. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
    5. posiadanie prawa jazdy kat. B.
Informacje ważne dla kandydatów na rachmistrzów terenowych: 
    1. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie,
    2. Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, 
    3. wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,
Termin składania zgłoszeń: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
    1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem (formularz w załączeniu):
       - imienia i nazwiska,
       - adresu zamieszkania,
       - numeru telefonu,
       -adresu email.
    2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
    3. Oświadczenie o spełnianiu wymogów o których mowa pkt 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
    4. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Miejsce składania zgłoszeń:
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
W terminie do dnia: 8 lipca 2020r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Miasta i Gminy Września. Powszechny spis rolny odbędzie się w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:   

1. być pełnoletnim,   

2. zamieszkiwać na terenie Gminy Września,   

3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,   

4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,   

5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 Dodatkowe umiejętności:   

1. obsługa komputera i funkcjonowania obsługi GPS,   

2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,   

3. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, asertywność),  

4. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,   

5. posiadanie prawa jazdy kat. B.


Informacje ważne dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:  

  1. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie,   

2. Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego,    

3. wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,

Termin składania zgłoszeń: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty: 

 

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem (formularz w załączeniu):   
   
- imienia i nazwiska,   

- adresu zamieszkania, 

- numeru telefonu,       

- adresu email.   

 

2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.   

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogów o których mowa pkt 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).   

4. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).


Miejsce składania zgłoszeń:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

W terminie do dnia: 8 lipca 2020r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
 |  Dodano: 21-05-2020 | Jakub Goc
grafika