Wrzesnia

1 obrazek
26 obrazek
106 obrazek
31 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
107 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
105 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dodano: 25-08-2011 | Marcin Maciejewski

Informacja dla mieszkańców:


Obowiązki gminy:


Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. ze zm.):

  • użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt (art. 35),

  • zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art. 36),

  • zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2. sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt (art. 37 a, ust. 1, ust. 2),

  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42, ust. 1),

  • kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 36, umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny (art. 74).

 

 

Informacja dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:


Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. ze zm.): zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt;

2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

 

Zgodnie z powyższym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych z terenu miasta gminy Września jest odbierany przez:


 1. Przedsiębiorców z którymi mieszkańcy maja zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku miasta i gminy września są to następujące firmy:

 

l.p.

Przedsiębiorca

Adres

Miejsce odbioru sprzętu

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

ul. Sikorskiego 38

62-300 Września

ul. Sikorskiego 38

62-300 Września

pon. - pt. w godz. 7.00 – 15.00

sob. 8.00 – 12.00

2

„Iglespol”

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

pon. - pt. 7.00 – 15.00

sob. 8.00 – 13.00

3

„Zys” - PUK Artur Zys

ul. Warszawska 2

62-020 Swarzędz

ul. Sportowa 8

Sokołowo

62-300 Września

pon. - pt. 7.00 – 15.00

 

2. punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,

3. punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyszczególnionych na naszej stronie (informacje te są aktualizowane w przeciągu 7 dni od daty ich pozyskania):

 

l.p.

Przedsiębiorca

Adres

Miejsce odbioru sprzętu

1

TROXI

Zakład Obrotu Odpadami, Szymon Roszkowiak

ul. Malinowa 3

62-300 Września

ul. Malinowa 3

62-300 Września

2

F.H.U. MaWiD

Wiesław Dekowski

Gutowo Wielkie 8

62-302 Węgierki

Gutowo Wielkie 8

pon. - pt w godz. 7.00 – 16.00

sob. 7.00 – 13.00

3

ALKO Edmund Klonowski

 

 

ul. Malinowa 3

62-300 Września

ul. Malinowa 3

62-300 Września

czynny w godz. 7.00 – 15.00

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ