Wrzesnia

1 obrazek
21 obrazek

Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
106 obrazek
31 obrazek
101 obrazek
95 obrazek
96 obrazek
94 obrazek
97 obrazek
99 obrazek
100 obrazek
104 obrazek
107 obrazek
102 obrazek
103 obrazek
105 obrazek
2 obrazek
3 obrazek
4 obrazek
5 obrazek
Załatw Sprawę
Dodano: 29-09-2017 | Administrator

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1
czynny jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

 

 

 

 

Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek mieszkaniowy;

Oświadczenie członków rodziny-okres zasiłkowy; oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Obowiązek nauki;

Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wyprawka szkolna

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Podatkowym

Zaświadczenie potwierdzające spłatę należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową;

Informacja na podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej bądź niefigurowaniu

Informacja na podatek rolny,

Deklaracja na podatek rolny

Podatek od nieruchomości,

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;

Deklaracja na podatek od środków transportowych;

Informacja na podatek od nieruchomości w mieście

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Zaległości w opłatach czynszowych;

Wniosek o przyznanie lokalu;

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Zarządca komunalnego zasobu gminy.

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Inwestycyjno Komunalnym

Sprzedaż alkoholu;

Decyzja lokalizacyjna na zjazd;

Wycięcie drzewa,

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym;

Zajęcie pasa drogowego;

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

Prowadzenie i obsługa zadań inwestycyjnych oraz remontowych;

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego;

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ;

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego;

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Podziały nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami ;

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku;

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego we Wrześni

Nadanie dziecku nazwiska męża matki;

Odpisy skrócone i zupełne aktu stanu cywilnego;

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;

Sprostowanie błędu pisarskiego, uzupełnienie aktu sc;

Transkrypcja aktów sc;

Uznanie ojcostwa;

Zawarcie związku małżeńskiego;

Zdolność prawna do zawarcia małżeństwa za granicą;

Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;

Zgłoszenie urodzenia dziecka;

Zgłoszenie zgonu;

Zmiana imienia (imion) dziecka;

Zmiana imienia lub nazwiska;

Podanie o wydanie odpisu;

Wniosek o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego;

Wniosek o zmianę imienia nazwiska;

Podanie o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka;

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego;

Wniosek o sprostowanie aktu cywilnego;

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Podanie o wpisanie zagranicznego wyroku o rozwodzie orzeczonego po 1 maja  2004 r.

 

Dowody osobiste

Informacja dla osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (osoba pełnoletnia);

Informacja dla osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (dla małoletniego).

 

Ewidencja Ludności

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące;

wymeldowanie z pobytu stałego;

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy;

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;

Zameldowanie na pobyt stały;

Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce;

Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego;

Wniosek zgłoszenie pobytu stałego;

Wniosek zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce.

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ